Skutecznym środkiem zabezpieczenia mienia jest tzw. system monitoringu, oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych. W skład tego systemu wchodzą nowoczesne układy radiowej, elektronicznej i konwencjonalnej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji komputerowych, przekazujących napływające informacje ze stref dozorowanych przez układy elektroniczne do stacji monitorowania.

Informacje te są automatycznie rejestrowane i przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło naruszenie dozorowanych stref. Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w godzinach szczytu w czasie do 15 minut, natomiast w godzinach nocnych do 7 minut.

Jednocześnie operator zbiorczych stacji komputerowych może natychmiast przekazać odebrane informacje:

  • Policji, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu, Pogotowiu Gazowemu itd.

W zależności od systemów zainstalowanych u Zleceniodawcy napływające do zbiorczych stacji komputerowych informacje mogą mieć różny charakter, a mianowicie sygnalizują:

  • napad, gdy użytkownik wzbudzi przycisk anty napadowy stacjonarny lub przycisk przenośnego układu radiowego, włamanie, sabotaż, pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu, konieczność udzielenia pomocy medycznej ,itp.